Sjusjøen Husky Tours is Eco Lighthouse certified. Here is a bit about our environmental efforts and social responsibility.

 

About ECO LIGHTHOUSE

Eco-Lighthouse is Norway's most widely used certification scheme for enterprises seeking to document their environmental efforts and demonstrate social responsibility.

Eco-Lighthouse enterprises work towards satisfying requirements and implementing environmental measures on a systematic and ongoing basis in order to create more environmentally friendly operations and safer work environments.

The Eco-Lighthouse Foundation has prepared industry-specific requirements for a range of different industries. Enterprises are certified subject to independent assessment and must undergo a recertification process every three years. They are also required to submit annual environmental reports. The Eco-Lighthouse certification scheme has been approved by the Norwegian public procurement authorities.

Overall policy  

Sjusjøen Husky Tours har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig drift og å påvirke våre samarbeidspartnere til å sette fokus på sitt miljøarbeid.

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.

• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimal bruk av forbruksmaterialer.

• å opprettholde et levende HMS- og miljøstyringssystem.

o   Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

 

METODE for MÅLOPPNÅELSE: 

a)     Følge fastsatte Hovedmål / Hovedretning i Miljøkartleggingen for 3 års perioden frem til resertifisering

b)     Oppsummere vår drift mot Policy og hovedmål samt DELMÅL med tiltak for kommende år i  ÅKMR. Kap. Handlingsplan

 ÅRLIG KLIMA og Miljørapport

Here is a link to our annual report for 2020